Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Insinööritoimisto J.Koivuniemi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Insinööritoimisto J.Koivuniemi Oy – ThermaScan ®
info(at)thermascan.fi
050 4629848

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jouni Koivuniemi info(at)thermascan.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen laskutukseen käytettävä asiakasrekisteri

  • laskutustiedot pyydetään toimeksiantojen tai suoritettavien toimeksiannon yhteydessä asiakkaalta itseltään
  • tiedot näkyvät raportoinneissa, joiden omistaja on tilaaja; raportit ja tiedot välitetään ainoastaan niille osapuolille, jotka tilaaja on hyväksynyt, muuten raportin välittämisestä vastaa tilaaja

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimi, laskutusosoite, puhelinnumero ja sähköposti

5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti, esim. sähköposti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).